Mentorat: Selectie

29 noiembrie 2012
Bookmark and Share

Evaluarea și selecția vor fi realizate de un comitet de selecție alcătuit din 8 persoane. Comitetul cuprinde 2 comisii formate fiecare din 4 membri. Aplicaţiile vor fi împărţite în mod egal, în 2 grupe, spre a fi evaluate de câte o comisie. 

Evaluările vor fi realizate în  perioada stabilită, conform Calendarului de Selecție a Dosarelor de Aplicare prezentat mai jos.

 

CALENDARUL DE SELECȚIE A DOSARELOR DE APLICARE

 

Nr.

Activitatea

Perioada

I.

STUDENȚII, MASTERANZII, DOCTORANZII ȘI ELEVII DE ȘCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ

1.      

Anunțare rezultate

         17 DECEMBRIE 2012

2.      

Depunere Contestații

18 – 19 DECEMBRIE 2012

3.      

Evaluare Comitet de Contestații

 20 - 22 DECEMBRIE 2012

4.      

Anunțare rezultate Contestații

        23  DECEMBRIE 2012

5.      

Reevaluare

  3 – 10 IANUARIE 2013

6.      

Anunțare rezultate Reevaluare

        11 IANUARIE 2013

II

MEDICII REZIDENȚI ȘI STUDENȚI

1.   

Finalizarea depunerii aplicației

      20 DECEMBRIE 2012

2.   

Anunțare rezultate

        9 IANUARIE 2013

3.   

Depunere Contestații

10-12 IANUARIE 2013

4.   

Evaluare Comitet de Contestații

15-16 IANUARIE 2013

5.   

Anunțare rezultate Contestații

      17 IANUARIE 2013

6.   

Reevaluare

18-21 IANUARIE 2013

7.   

Anunțare rezultate Reevaluare

      22 IANUARIE 2013

 

Întrunirea Comitetului de Selecţie

Se va face la data menționată în calendarul de selecție pentru categoria respectivă de către secretarul comisiei de selecţie la sediul partenerului 1, Fundaţia Roma Education Fund Romania.

 

Realizarea evaluărilor de către Comitetul de selecţie

Membrii Comitetului de Selecţie vor primi dosarele de aplicaţie grupate în 2 grupe în funcție de profilul candidatului, si anume student/masterand/doctorand/medic rezident  si elev de școală postliceală, astfel încât competiţia să se desfăşoare în cadrul aceluiaşi nivel de studiu.

Se va evalua atât eligibilitatea şi conţinutul dosarului de aplicaţie, cât şi calitatea documentelor. Fiecare aplicaţie este evaluată de patru membri ai comisiei, formându-se astfel 2 grupe de evaluare ce vor funcţiona în paralel. Punctajul final al candidatului va fi stabilit pe baza mediei generale obţinute din calcularea punctajelor oferite de către fiecare membru de selecţie din comisia de evaluare. Dacă un membru al comisiei de evaluare face parte dintr-o instituţie/organizaţie care a oferit scrisoare de recomandare unui candidat, dosarul de aplicare va fi transmis spre evaluare la cealaltă comisie.

În timpul evaluării aplicaţiilor, membrii comitetului sunt rugaţi să scrie comentariile în cadrul formularelor de evaluare online ataşate fiecărei aplicaţii. Este important să se menţioneze în mod explicit în cadrul formularului de evaluare motivele pentru care se selectează aplicantul şi să se împărtăşească consideraţiile generale cu privire la dosarul de aplicare.

Evaluarea se va realiza în două etape. În prima etapă se va stabili eligibilitatea dosarului de aplicare de către echipa Fundația Roma Education Fund Romania.

>  Dacă dosarul de aplicaţie este complet;

>  Dacă documentele depuse de candidat sunt valide;

>  Dacă aplicantul îndeplineşte criteriile de eligibilitat.

Această evaluare se va regăsi în prima parte a formularului de evaluare a fiecărui evaluator, care va verifica și aproba sau respinge rezultatele preevaluării.

 În a doua parte a formularului de evaluare se analizează calitatea aplicaţiei, şi anume motivele candidatului pentru aplicarea la Programul de Dezvoltare Personală şi recomandările exprimate de referent în scrisorile de recomandare, oferindu-se punctaj pentru fiecare.

Membrii Comitetului de Selecţie vor avea în vedere, în cadrul evaluărilor, o serie de factori, şi anume:

>  Motivaţia de a studia în domeniul medical;

>  Argumentele recomandărilor primite;

>  Situaţia academică- media anului academic /școlar 2012-2013;

>  Participarea la congresele medicale naționale și internaționale.

 

Punctajul maxim pe care un aplicant nou îl poate obține este de 140 de puncte, și se va acorda astfel:

Nr.

Secțiunea

Punctaj

I.

Situația academică

Maxim 100 de puncte

(media academică este înmulțită cu 10).

Ex: Media 8.25 = 82.50 de puncte

II.

Scrisoarea de Motivare

Maxim 21 de  puncte

1.

Vă rugăm să ne împărtăşiţi din experienţa dumneavoastră trecută (dacă există) care stă la bază devotamentului şi motivării dumneavoastră în urmarea unei educaţii medicale.

Maxim 3  puncte

2.

Care sunt ţelurile dumneavoastră pe termen scurt şi lung şi cum v-ar putea ajuta Programul de Dezvoltare Personală în atingerea acestui ţel?

Maxim 3  puncte

3.

Care sunt aspectele critice cu care se confruntă comunitatea romă în domeniul sănătății?

Maxim 3  puncte

4.

Cum ar putea fi soluționate aceste aspecte, în accepţiunea dumneavoastră?

Maxim 3  puncte

5.

Cum intenţionaţi să asistaţi comunităţile rome în obţinerea accesului la serviciile de sănătate?

Maxim 3  puncte

6.

Ce alte activităţi aţi mai desfăşurat sau desfăşuraţi în plus faţă de activitatea educațională? Ați participat la congrese medicale naționale și internaționale ? Dacă da, vă rugăm să detaliați.

Maxim 3  puncte

7.

Stilul scrisorii și corectitudinea gramaticală

Maxim 3  puncte

III

Scrisoare de Recomandare

Maxim 11 puncte

1.

Calitatea referentului

Maxim 2 puncte

2

Participarea aplicantului/aplicantei la acțiuni privind comunitatea romăa și/acțiuni în domeniul medical

Maxim 3  puncte

3.

Performanțe Academice

Maxim 3  puncte

4.

Dezvoltare Personală

Maxim 3  puncte

IV.

Participări congrese medicale/ conferințe/ seminarii/ cursuri de formare în domeniul medical

Maxim 8  puncte

 

Total

Maxim 140 de puncte

Notă: În cazul în care candidatul depune două scrisori de recomandare, punctajul privind scrisoarea de recomandare se va calcula prin media aritmetică a punctajelor obținute pentru fiecare scrisoare de recomandare în parte.

 

Punctajul maxim pe care un aplicant care a fost beneficiar al proiectului –Componenta de Mentorat în anul 2011- 2012 îl poate obține este de 140 de puncte, și se va acorda astfel:

Nr.

Secțiunea

Punctaj

I.

Situația academică

Maxim 100 de puncte

(media academică este înmulțită cu 10).

Ex: Media 8.25 = 82.50 de puncte

II.

Scrisoarea de Motivare

Maxim 21 de  puncte

1.

Vă rugăm să ne împărtăşiţi realizările dvs academice  și profesionale din ultimul an academic.

Maxim 3  puncte

2.

Care sunt obiectivele dvs educaționale pentru anul academic 2012- 2013?

Maxim 3  puncte

3.

Cum vor contribui studiile dvs la dezvoltarea personală și profesională?

Maxim 3  puncte

4.

Cum vă ajuta acest proiect să vă atingeți obiectivele academice și profesionale?

Maxim 3  puncte

5.

Cum ați asistat comunitatea romă în anul 2011-2012?

Maxim 3  puncte

6.

Ce alte activităţi aţi mai desfăşurat sau desfăşuraţi în plus faţă de activitatea educațională? Ați participat la congrese medicale naționale și internaționale ? Dacă da, vă rugăm să detaliați.

Maxim 3  puncte

7.

Stilul scrisorii și corectitudinea gramaticală

Maxim 3  puncte

III.

Scrisoare de Recomandare

Maxim 11 puncte

1.

Calitatea referentului

Maxim 2 puncte

2.

Participarea aplicantului/aplicantei la acțiuni privind comunitatea romă și/acțiuni în domeniul medical

Maxim 3  puncte

3.

Performanțe Academice

Maxim 3  puncte

4.

Dezvoltare Personal

Maxim 3  puncte

IV.

Participări congrese medicale/ conferințe/ seminarii/ cursuri de formare în domeniul medical

Maxim 8  puncte

 

Total

Maxim 140 de puncte

Notă: În cazul în care candidatul depune două scrisori de recomandare, punctajul privind scrisoarea de recomandare se va calcula prin media aritmetică a punctajelor obținute pentru fiecare scrisoare de recomandare în parte.

Comitetul de Selecţie îşi rezervă dreptul de a verifica veridicitatea informaţiei expuse în dosar, precum şi a documentelor prezentate, prin contactarea instituţiilor care au emis aceste documente/ persoanelor care au oferit scrisorile de recomandare.

 

Rezultatele evaluării se vor include în formularele de evaluare şi se vor ierarhiza în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut pe baza căruia se va elabora lista finală a candidaţilor. În cazul punctajelor egale, departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale din anul academic precedent ori obţinute la examenul de bacalaureat.

Rezultatele finale se vor grupa în două clasamente diferite, și anume un clasament pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și medici rezidenți și un alt clasament pentru elevii de școală postliceală. Clasamentele vor cuprinde rezultatele astfel:

a.         Clasament pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și medici rezidenți:

-       Admiși- primii 100 de aplicanți eligibili care au obținut cel mai mare punctaj. Studenții care aplică în cea de-a doua etapă vor ocupa locurile rămase libere în urma primei etape.

-       Lista de așteptare- următorii 10 candidați eligibili care au obținut punctaj mai mic decât al celor 100 de aplicanți admiși;

-       Respinși- candidați neeligibili sau candidați care nu au întrunit punctajul necesar pentru a fi admiși/în așteptare.

b.         Clasament pentru elevii de școală postliceală:

-       Admiși- primii 60 de aplicanți eligibili și cu cel mai mare punctaj;

-       Lista de așteptare- următorii 10 candidați eligibili cu punctajul mai mic decât al celor 60 de aplicanți admiși;

-       Respinși- candidații neeligibili sau candidați care nu au întrunit punctajul necesar pentru a fi admiși/în așteptare.

 

Candidații de pe lista de așteptare vor fi admiși în cazul în care un aplicant admis se retrage sau este exclus din program înainte sau pe parcusul programului de mentorat. Admiterea se va face în ordinea descrescătoare a punctajului final, pentru fiecare clasament în parte

Secretarul Comitetului de Selecţie va elabora procesul verbal de constatare a rezultatelor finale şi a listei finale a candidaţilor admişi, anexând evaluările printate din sistemul online și semnate în original de fiecare evaluator.

 

Contestarea rezultatelor evaluărilor

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul selecției, în perioada stabilită în cadrul Calendarului de evaluare și selecție. Contestaţia se va transmite online şi se va rezolva de către comitetul de soluţionare a contestaţiilor. Comitetul de soluționare a contestațiilor este alcătuit din 3 membri plus un membru adițional, experți independenți din domeniul educației  și sănătății.

Dacă contestația a fost admisă, aplicația se va transmite către Comitetul de selecție spre reevaluare, dar altă comisie decât cea care a evaluat aplicația respectivă inițial. Deciziile comitetului de soluţionare a contestaţiilor vor fi validate de Consilierul Juridic și Directorul Național al lui REF Romania.

Dacă un membru al comitetului face parte dintr-o instituţie/organizaţie care a oferit scrisoare de recomandare unui candidat, se va reţine de la evaluarea contestației candidatului respectiv. În acest caz,  evaluatorul adițional va înlocui pe cel care se recuză.

Secretarul comitetului de soluţionare a contestaţiilor va întocmi procesul-verbal cu rezultatele contestaţiilor însoţite de o copie a dosarelor de înscriere ale aplicanților, certificate pe fiecare pagină de membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Reevaluarea aplicațiilor

Reevaluarea va fi realizată de o altă comisie decât cea care a evaluat inițial aplicația, comisia aplicând aceleași reguli de evaluare folosite la evaluarea inițială. Aplicantul va fi admis dacă 3 evaluatori din patru consideră aplicația eligibilă și dacă obține punctajul mai mare decât ultimul aplicant din clasamentul aplicanților admiși. Decizia comisiei de reevaluare este finală și nu mai poate fi contestată.

 

ANUNȚAREA REZULTATELOR

Pentru a contribui la facilitarea comunicării rapide şi uşoare între  Fundaţia Roma Education Fund Romania şi Aplicant, aplicanţii trebuie să ofere o adresă de e-mail corectă pentru a fi folosită în comunicare. Urmărirea cererilor şi anunţurilor comunicate prin e-mail este responsabilitatea exclusivă a candidatului.

Comunicarea rezultatelor selecţiei se va face pe adresa de e-mail a candidatului. De asemenea, rezultatele evaluării vor fi postate pe website-ul proiectului www.profesionistiromi.ro secțiunea BURSE ROMI și website-ul Fundației Roma Education Fund Romania www.romaeducatiofund.ro.