Tutorat: Selectie

17 iunie 2013
Bookmark and Share

Evaluarea și selecția vor fi realizate de un comitet de selecție alcătuit din 8 persoane. Comitetul cuprinde 2 comisii formate fiecare din 4 membri. Aplicaţiile vor fi împărţite în mod egal, în 2 grupe, spre a fi evaluate de câte o comisie. 

CALENDARUL DE SELECȚIE A DOSARELOR DE APLICARE

Nr.

Activitatea

Perioada

I.

ETAPA I DE DEPUNERE

29 MAI - 25 IUNIE 2012

1.      

Evaluare Comitet de Selecție

2 - 15 IULIE 2012

2.      

Anunțare rezultate

17 - 19 IULIE 2012

3.      

Depunere Contestații

17 - 21 IULIE 2012

4.      

Evaluare Comitet de Contestații

23 - 28 AUGUST 2012

5.      

Anunțare rezultate Contestații

30 AUGUST 2012

6.      

Reevaluare

4 - 10 SEPTEMBRIE 2012

7.      

Anunțare rezultate Reevaluare

13 SEPTEMBRIE 2012

II.

ETAPA II DE DEPUNERE

2 IULIE -  5 AUGUST 2012

1.      

Evaluare Comitet de Selecție

15 - 25 AUGUST 2012

2.      

Anunțare rezultate

28 AUGUST 2012

3.      

Depunere Contestații

28 - 31 AUGUST 2012

4.      

Evaluare Comitet de Contestații

3 - 7 SEPTEMBRIE 2012

5.      

Anunțare rezultate Contestații

11 SEPTEMBRIE 2012

6.      

Reevaluare

11 - 14 SEPTEMBRIE 2012

7.      

Anunțare rezultate Reevaluare

17 SEPTEMBRIE 2012

III.

ETAPA III DE DEPUNERE

20  AUGUST - 30 SEPTEMBRIE 2012

1.      

Evaluare Comitet de Selecție

8 - 15 OCTOMBRIE 2012

2.      

Anunțare rezultate

16 OCTOMBRIE 2012

3.      

Depunere Contestații

16 - 19 OCTOMBRIE 2012

4.      

Evaluare Comitet de Contestații

22 - 24 OCTOMBRIE 2012

5.      

Anunțare rezultate Contestații

26 OCTOMBRIE 2012

6.      

Reevaluare

28 - 30 OCTOMBRIE  2012

7.      

Anunțare rezultate Reevaluare

31 OCTOMBRIE 2012

IV.

ETAPA IV DE DEPUNERE

1 OCTOMBRIE – 31 NOIEMBRIE 2012

1.      

Evaluare Comitet de Selecție

14 - 21 NOIEMBRIE 2012

2.      

Anunțare rezultate

22 NOIEMBRIE 2012

3.      

Depunere Contestații

22 - 26 NOIEMBRIE 2012

4.      

Evaluare Comitet de Contestații

27 - 29 NOIEMBRIE 2012

5.      

Anunțare rezultate Contestații

29 NOIEMBRIE 2012

6.      

Reevaluare

30 NOIEMBRIE - 5 DECEMBRIE  2012

7.      

Anunțare rezultate Reevaluare

5 DECEMBRIE 2012

V.

ETAPA V DE DEPUNERE

22 NOIEMBRIE – 10 DECEMBRIE 2012

1.      

Evaluare Comitet de Selecție

12 - 16 DECEMBRIE 2012

2.      

Anunțare rezultate

17 DECEMBRIE 2012

3.      

Depunere Contestații

18 DECEMBRIE 2012

4.      

Evaluare Comitet de Contestații

19 DECEMBRIE 2012

5.      

Anunțare rezultate Contestații

20 DECEMBRIE 2012

6.      

Reevaluare

21 DECEMBRIE 2012

7.      

Anunțare rezultate Reevaluare

24 DECEMBRIE 2012

VI.

ETAPA VI DE DEPUNERE

27 FEBRUARIE – 18 MARTIE 2013

1.      

Evaluare Comitet de Selecție

12 - 25 MARTIE 2013

2.      

Anunțare rezultate

26 MARTIE 2013

3.      

Depunere Contestații

28 MARTIE 2013

4.      

Evaluare Comitet de Contestații

1 – 2 APRILIE 2013

5.      

Anunțare rezultate Contestații

3 APRILIE 2013

6.      

Reevaluare

5 APRILIE 2013

7.      

Anunțare rezultate Reevaluare

7 APRILIE 2013

VII.

ETAPA VII DE DEPUNERE

28 MAI – 20 IUNIE 2013

1.      

Evaluare Comitet de Selecție

24 - 27 IUNIE 2013

2.      

Anunțare rezultate

28 IUNIE 2013

3.      

Depunere Contestații

1 IULIE 2013

4.      

Evaluare Comitet de Contestații

2 IULIE 2013

5.      

Anunțare rezultate Contestații

3 IULIE 2013

6.      

Reevaluare

4 IULIE 2013

7.      

Anunțare rezultate Reevaluare

4 IULIE 20131. ÎNTRUNIREA COMITETULUI DE SELECŢIE
Comitetul de Selecție se va întruni în maxim 10 zile de la finalizarea fiecărei perioade de aplicare, convocarea fiind realizată de către secretarul comisiei de selecţie la sediul partenerului 1 din proiect, Fundaţia Roma Education Fund Romania.

2. REALIZAREA EVALUĂRILOR DE CĂTRE COMITETUL DE SELECŢIE
Evaluările vor fi realizate în  perioada stabilită, conform Calendarului de Selecție a Dosarelor de Aplicare. Documentele de aplicare ale candidaţilor vor fi încărcate în sistemul online de evaluare. Evaluarea se va face de către fiecare membru al comitetului pe baza unui formular online de evaluare.  Astfel, fiecare dosar de aplicare va fi evaluat de patru evaluatori. În timpul evaluării aplicaţiilor, membrii comitetului sunt rugaţi să scrie comentariile în cadrul formularelor de evaluare online.
Este important să se menţioneze în mod explicit în formularul de evaluare motivele pentru care se admite/ respinge aplicantul şi să se împărtăşească consideraţiile generale cu privire la dosarul de aplicare.
Membrii Comitetului de selecţie vor avea în vedere în cadrul evaluărilor o serie de CRITERII şi anume:
a.    Dacă dosarul de aplicare este complet;
b.    Dacă documentele depuse de aplicant sunt valide;
c.    Dacă aplicantul îndeplineşte criteriile de eligibilitate:
- Cetățenia se va verifica prin copia după CI
- Apartenența la etnia romă se va verifica prin existența semnăturii aplicantului pe declarația de etnie
- Vârsta se va verifica prin CNP;
- Înscrierea în clasele a XII-a (la zi)/ a XIII-a (frecvență redusă) se va verifica prin adeverința de elev eliberată de instituția de învățământ la care este înscris.
- Calitatea de absolvent cu diploma de Bacalaureat se va verifica prin copia diplomei de Bacalaureat
d.    Motivaţia aplicantului de a studia în domeniul medical uman.

Concursul de selecţie se finalizează cu clasarea candidaţilor în două categorii (Admişi şi Respinşi) şi cu elaborarea listei finale a candidaţilor selectaţi. Un candidat este admis dacă cel puțin 2 membri ai comisiei de selecție declară aplicantul respectiv ca fiind admis. Rezultatul final se va stabili în etapa a III a de evaluare, când fiecare comisie va verifica dacă toți candidatii selectați în etapele de evaluare precedente au transmis adeverința de elev care atestă că sunt înscriși în clasa a XII-a zi/ aXIII-a frecvență redusă în anul şcolar 2012-2013.
Secretarul Comitetului de Selecţie va întocmi procesul-verbal cu rezultatele selecţiei  însoţit de formularele de evaluare, certificate pe fiecare pagină de membrul respectiv al comitetului de selecţie.
Componenta tutorat oferă 200 de locuri, dintre care 150 de locuri pentru elevii de liceu clasa a XII-a / XIII-a an școlar 2012 – 2013 și 50 de locuri pentru absolvenții cu diplomă de Bacalaureat, accesibile în 3 etape de depunere a aplicațiilor. Dacă locurile destinate elevilor de liceu nu se ocupă, acestea vor putea fi completate de către absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și viceversa, în ordinea cronologică a completării dosarelor, așa cum este detaliat mai jos. Locurile se completează în ordinea evaluării și admiterii dosarelor depuse de candidați. Sistemul online de aplicare pentru Componenta Tutorat se va închide în etapa III de depunere, înainte de termenul final (31 octombrie 2012), numai dacă până la acea dată vor fi transmise 250 de aplicații online finalizate însoțite de documentele aferente transmise prin poștă. Din aceste 250 de aplicații finalizate, primele 200 dosare complete depuse în ordine cronologică vor fi admise de Comitetul de Selecție dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate, iar restul de 50 de aplicații vor fi listate în așteptare, cu condiția ca ele să fie validate de Comitetul de Selecție.
Dosarul de aplicare complet înseamnă formular de aplicare online transmis și documentele transmise prin poștă (nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale;  cartea de identitate a aplicantului, în copie; declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă; adeverinţa de elev, în original, vizată de reprezentantul legal al liceului care atestă că este înscris în clasa a XII-a zi/ a XIII-a frecventa redusa în anul şcolar 2012-2013 / copia diplomei de bacalaureat).
Dosarele complete transmise în ordine cronologică vor fi admise în funcție de data de completare a acestora, și anume:
- ultima dată la care sunt primite documentele prin poștă dacă formularul de aplicare online a fost transmis înainte de transmiterea documentelor prin poștă;
- ultima dată la care este finalizată aplicația online dacă documentele prin poștă au fost transmise înainte de finalizarea formularului de aplicare online.

Dacă cele 200 de locuri disponibile vor fi completate în urma primei etape de depunere a aplicațiilor, celelalte etape de depunere a aplicațiilor se vor anula
În cazul în care cele 200 de locuri nu se vor completa în 3 etape de depunere de aplicații, se vor iniția alte etape de depunere ulterioare până la completarea locurilor pentru componenta de tutorat.
De asemenea, în cazul în care se vor retrage candidați pe parcusul programului de Tutorat, locurile rămase vacante se vor completa prin admiterea persoanelor aflate pe lista de așteptare, în ordinea în care acestea au fost selectate.

3. CONTESTAREA REZULTATELOR EVALUĂRILOR
Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul selecției, în perioada stabilită în cadrul Calendarului de evaluare și selecție. Contestaţia se va transmite online şi se va rezolva de către comitetul de soluţionare a contestaţiilor. Comitetul de soluționare a contestațiilor este alcătuit din 3 membri plus un membru adițional, experți independenți din domeniul educației și sănătății.
Dacă contestația este admisă, aplicația se transmite către Comitetul de selecție spre reevaluare, dar altă comisie decât cea care a evaluat aplicația respectivă inițial. Deciziile comitetului de soluţionare a contestaţiilor vor fi validate de Consilierul Juridic și Directorul Național al lui REF Romania .
Dacă un membru al comitetului face parte dintr-o instituţie/organizaţie care a oferit scrisoare de recomandare unui candidat, se va reţine de la evaluarea contestației candidatului respectiv. În acest caz,  evaluatorul adițional va înlocui pe cel care se recuză.
Secretarul comitetului de soluţionare a contestaţiilor va întocmi procesul-verbal cu rezultatele contestaţiilor însoţite de o copie a dosarelor de înscriere ale aplicanților, certificate pe fiecare pagină de membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

4. REEVALUAREA
Reevaluarea va fi realizată de o altă comisie decât cea care a evaluat inițial aplicația, comisia aplicând aceleaşi criterii de evaluare folosite la evaluarea inițială. Aplicantul va fi admis dacă 2 evaluatori din patru consideră aplicația eligibilă. Decizia comisiei de reevaluare este finală şi nu mai poate fi contestată.
De asemenea, pot fi reevaluați și aplicanții care în etapele precedente au fost respinși, dar care între timp și-au completat aplicația astfel încât să fie eligibilă.

5. ANUNŢAREA REZULTATELOR
Pentru a contribui la facilitarea comunicării cu Fundaţia Roma Education Fund România, aplicanţii trebuie să ofere la aplicare o adresă de e-mail validă care va fi folosită în comunicare. Urmărirea cererilor şi anunţurilor comunicate prin e-mail este responsabilitatea candidatului. Comunicarea rezultatelor selecţiei se va face pe e-mail atât candidaţilor admiși, cât şi celor respinşi, cuprinzând motivele respingerii și modalitatea și perioada de contestare a rezultatului.
Anunțarea rezultatelor se va face la datele stabilite în Calendarul selecție a dosarelor de aplicare. Rezultatele finale vor fi postate pe website-ul proiectului www.profesionistiromi.ro secțiunea BURSE ROMI și website-ul Fundației Roma Education Fund Romania www.romeducationfund.ro