Anunț achiziție servicii de cazare, masa, transport, catering și organizare evenimente

18 iulie 2012
Bookmark and Share

Asociația Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Str. Ion Bibicescu nr.13, sector 1, Bucureşti, C.U.I.  RO 18912239, cont bancar RO83 BTRL 0450 1205 A793 02XX,  deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Mircea Valentin Toma - Preşedinte, doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/62047 “O generație de specialiști romi în domeniul medical” ID 62047, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!” servicii de cazare, masa, transport, catering și organizare evenimente.

Procedura aplicată este procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din data de 31.08.2010, privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finantate prin POSDRU 2007–2013, iar criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este: preţul cel mai scăzut.

Data limită pentru primirea ofertelor de preţ este 25.07.2012, ora 13:00, la adresa str. Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1, Bucureşti.
Documentatia de atribuire si informaţii suplimentare se pot obtine la telefon 0730 555 024 zilnic, între orele 11-17, e-mail: cristiana@mma.ro, persoană de contact Cristiana Ruseni.