Anunț achiziție servicii de formare profesională 3

14 decembrie 2012
Bookmark and Share

Asociația Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Str. Ion Bibicescu nr.13, sector 1, Bucureşti, C.U.I.  RO 18912239 doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/62047 “O generație de specialiști romi în domeniul medical” ID 62047, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”, Servicii de formare profesională pentru dobandirea de competente profesionale pentru ocupația/ meseria brancardier, cod COR 325801, pentru 20-30 persoane, prestate în Municipiul Bucuresti. 

Procedura aplicată este procedura competitivă, conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din data de 31.08.2010, privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finantate prin POSDRU 2007–2013, iar criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este: preţul cel mai scăzut.

Data limită pentru primirea ofertelor este 03.01.2013, ora 13:00, la adresa Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, Sector 1, cod postal 010224, Bucureşti, România.

Deschiderea ofertelor: 04.01.2013, ora 16:00, la adresa Calea Plevnei, nr. 98, bloc 10C, Sector 1, cod postal 010224, Bucuresti, România.

Valoarea estimată a achiziției este de 42000 RON, iar durata contractului este de 6 luni de la data semnării contractului de către ambele părți.

 

Documentația de atribuire se poate obține printr-o solicitare la adresa de email adrian@mma.ro, iar informaţii suplimentare la telefon 021.313.40.47, 0727 735 903, zilnic, între orele 11-17, persoană de contact Adrian Szelmenczi, sau accesând www.profesionistiromi.ro.