Anunț angajare mentori Brașov - dată limită de aplicare 07.02.2013

01 februarie 2013
Bookmark and Share

Asociaţia Medicilor Rezidenţi anunţă deschiderea unei noi sesiuni de aplicaţii pentru poziţia de mentor pentru centrul univeristar Braşov in cadrul proiectului O generaţie de specialişti romi în domeniul medical, aferent contractului POSDRU/96/6.2/S/62047.

Pentru a fi selectat ca mentor pentru centrul universitar Braşov, fiecare aplicant trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

·      să fie cetăţean român;

·      să fie medic specialist în România/ să fie medic rezident în România / să fie student din an terminal (anul al V-lea sau anul al VI-lea) în cadrul unei Facultăţi de medicină/farmacie/stomatologie recunoscute şi acreditate în România;

·      să aibă o probitate morală recunoscută;

·      să nu se afle în conflict de interese sau să se afle într-o situaţie de incompatibilitate, cum ar fi:

o   să nu aibă relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre membrii Comitetului de Selecţie, Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor sau cu oricare dintre studenţii pe care îi va mentora;

o   să nu existe interese patrimoniale ale sale sau ale soţului/ soţiei de natură să afecteze imparţialitatea procesului de mentorat;

o   să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul II, cu oricare dintre membrii Comitetului de Selecţie, Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor sau oricare dintre studenţii pe care îi va mentora;

o   sau orice alte situații de natură a vicia relațiile dintre participanții la prezentul proiect sau dintre aceștia și alte persoane ce pot influența direct sau indirect buna derulare a proiectului.

 

Pentru a se înscrie, aplicanții sunt rugați să transmită următorul set de documente:

·      scrisoare de intenţie, prin care să-şi exprime dorinţa de a mentora şi de a lucra cu studenţii de etnie romă;

·      CV în format European în care să menţioneze că poziţia vizată este cea de mentor, în cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi în domeniul medical” POSDRU/96/6.2/S/62047;

·      actul de identitate;

·      notificarea adresei de corespondenţă dacă este diferită de adresă de domiciliul;

·      comunicarea adresei de e-mail, a contului de skype şi a telefonului;

·      diplomă de licenţă sau adeverința în situația în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de unitatea de învățământ la care a absolvit/ ordinul de numire în rezidenţiat sau adeverinţă de la spitalul plătitor din care să reiasă calitatea de rezident sau specialist / adeverintă de student în an terminal (anul al V-lea sau anul al VI-lea) în cadrul unei Facultăţi de medicină recunoscute şi acreditate în România;

·      diplomă sau adeverinţă care atestă studiile post-universitare fie că sunt în derulare, fie că au fost absolvite (dacă este cazul);

·      dovada activităţilor de voluntariat derulate în cadrul ONG-urilor (dacă este cazul);

·      dovada implicării în programe de cercetare ştiinţifică (naţionale sau internaţionale) (dacă este cazul);

·      dovada experienţei clinice internaţionale (dacă este cazul);

·      dovada pentru bursele care au fost acordate aplicantului (dacă este cazul);

·      dovada premiilor acordate în diverse concursuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale acordate aplicantului (dacă este cazul);

·      dovada participării la diverse cursuri medicale, congrese, conferinţe (dacă este cazul);

·      dovadă implicării în alte programe de tutorat/ mentorat cu studenţi de etnie romă (dacă este cazul);

·      dovada numărului de ore de Educaţie Medicală Continuă (conform Colegiului Medicilor din România) (dacă este cazul).

 

Toate aceste documente vor fi trimise scanate, în format electronic, pe adresa de e-mail andrei.amrez@gmail.com în perioada 01.02.2013 – 07.02.2013.

 

Procesul de selecţie a mentorilor va fi bazat pe verificarea documentelor transmise de aplicanți.

Fiecare mentor va fi selectat luându-se în considerare specializarea medicală a aplicantului astfel incât aceasta să fie în strânsă legătură cu domeniul medical în care persoanele mentorate intenționează să activeze în viitor.

Constituie avantaj experiența anterioară similară a aplicantului.