Anunț angajare mentori - dată limită de aplicare 31.10.2012

30 august 2012
Bookmark and Share

Asociaţia Medicilor Rezidenţi anunţă continuarea Programului de Dezvoltarea Personală «Profesioniști romi în domeniul medical» - compoenenta mentorat - în cadrul proiectului “O generație de specialiști romi in domeniul medical” – POSDRU 96/6.2/S/62047.

 

În acest scop, Asociaţia Medicilor Rezidenţi anunţă deschiderea unei noi sesiuni de selecție de medici rezidenţi/ medici specialiști/ studenți în ani terminali care doresc să lucreze în calitate de mentori în cadrul acestui program. Aplicanţii trebuie să fie interesaţi în susţinerea studenţilor romi, să dovedească o bună cunoaştere a limbii engleze, să dea dovadă de abilitaţi pedagogice.

 

Pentru a fi selectat ca mentor, fiecare aplicant trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

-        să fie cetăţean român;

-        să fie medic specialist în România/ să fie medic rezident în România / să fie student din an terminal (anul al V-lea sau anul al VI-lea) în cadrul unei Facultăţi de medicină/farmacie/stomatologie recunoscute şi acreditate în România;

-        să aibă o probitate morală recunoscută;

-        să nu se afle în conflict de interese sau să se afle într-o situaţie de incompatibilitate, cum ar fi:

-        să nu aibă relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre membrii Comitetului de Selecţie, Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor sau cu oricare dintre studenţii pe care îi va mentora;

-        să nu existe interese patrimoniale ale sale sau ale soţului/ soţiei de natură să afecteze imparţialitatea procesului de mentorat;

-        să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul II, cu oricare dintre membrii Comitetului de Selecţie, Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor sau oricare dintre studenţii pe care îi va mentora;

-        sau orice alte situații de natură a vicia relațiile dintre participanții la prezentul proiect sau dintre aceștia și alte persoane ce pot influența direct sau indirect buna derulare a proiectului.

 

Pentru a se înscrie, aplicanții sunt rugați să transmită următorul set de documente:

-        scrisoare de intenţie, prin care să-şi exprime dorinţa de a mentora şi de a lucra cu studenţii de etnie romă;

-        CV în format European în care să menţioneze că poziţia vizată este cea de mentor, în cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi în domeniul medical” POSDRU/96/6.2/S/62047;

-        actul de identitate;

-        notificarea adresei de corespondenţă dacă este diferită de adresă de domiciliul;

-        comunicarea adresei de e-mail, a contului de skype şi a telefonului;

-        diplomă de licenţă sau adeverința în situația în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de unitatea de învățământ la care a absolvit/ ordinul de numire în rezidenţiat sau adeverinţă de la spitalul plătitor din care să reiasă calitatea de rezident sau specialist / adeverintă de student în an terminal (anul al V-lea sau anul al VI-lea) în cadrul unei Facultăţi de medicină recunoscute şi acreditate în România;

-        diplomă sau adeverinţă care atestă studiile post-universitare fie că sunt în derulare, fie că au fost absolvite (dacă este cazul);

-        dovada activităţilor de voluntariat derulate în cadrul ONG-urilor (dacă este cazul);

-        dovada implicării în programe de cercetare ştiinţifică (naţionale sau internaţionale) (dacă este cazul);

-        dovada experienţei clinice internaţionale (dacă este cazul);

-        dovada pentru bursele care au fost acordate aplicantului (dacă este cazul);

-        dovada premiilor acordate în diverse concursuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale acordate aplicantului (dacă este cazul);

-        dovada participării la diverse cursuri medicale, congrese, conferinţe (dacă este cazul);

-        dovadă implicării în alte programe de tutorat/ mentorat cu studenţi de etnie romă (dacă este cazul);

-        dovada numărului de ore de Educaţie Medicală Continuă (conform Colegiului Medicilor din România) (dacă este cazul).

 

Toate aceste documente vor fi trimise scanate, în format electronic, pe adresa de e-mail andrei.amrez@gmail.com în perioada 30.08.2012 – 31.10.2012.

 

Procesul de selecţie a mentorilor va fi bazat pe verificarea documentelor transmise de aplicanți.

Fiecare mentor va fi selectat luându-se în considerare specializarea medicală a aplicantului astfel incât aceasta să fie în strânsă legătură cu domeniul medical în care persoanele mentorate intenționează să activeze în viitor.

Constituie avantaj experiența anterioară similară a aplicantului.