Anunț recrutare tutori - dată limită de aplicare 26.01.2012

03 ianuarie 2012
Bookmark and Share

ANUNȚ SELECȚIE TUTORI   
 
ETAPA 3   
 
Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, selectează în perioada 10 – 26 ianuarie 2012, prin concurs de dosare, un număr de 6 cadre didactice care să ocupe funcţii de tutori în cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi in domeniul medical” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane derulat în parteneriat cu Agenţia de Monitorizare a Presei, în calitate de solicitant, Roma Education Fund Romania, Open Society Institute şi Asociaţia Medicilor Rezidenţi.

Candidaţii care participă la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
1.
Loc. Arad (judetul Arad)
Tutore Biologie
1 loc
2.
Loc.Botosani (judetul Botosani)
Tutore Biologie
1 loc
3.
Loc.Bistrita (judetul Bistrita Nasaud)
Tutore Biologie
1 loc
4.
Loc. Piatra Neamt (judetul Neamt)
Tutore chimie
1 loc
5.
Loc.Sfantul Gheorghe (judetul Covasna)
Tutore Biologie
1 loc
6.
Loc. Ziminicea (judetul Teleorman)
Tutore Biologie
1 loc

 

Candidaţii care participă la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

1.Să fie cadru didactic;
2.Să fie apt din punct de vedere medical;
3.Să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă în domeniul
Biologie, Chimie sau Fizică;
4.Să aibă cel putin 3 ani de experienţă în predarea materiilor Biologie, Chimie sau Fizică;
5.Să aibă domiciliul în localităţile de selecţie;
6.Constituie avantaj experienţa anterioară în ceea ce priveşte participarea la alte programe de
tutorat destinate elevilor;
7.Să accepte lucrul cu beneficiari aparţinând grupurilor vulnerabile.
   
  Notă! Pentru perioada meditațiilor, cadrele didactice selectate vor încheia cu Sastipen un contract de muncă.

 

Principalele atribuţii ale tutorilor sunt:
-Stabileşte locaţia unde se va desfăşura activitatea de tutorat (liceu, ␣coala);
-Oferă c ursuri de tutorat elevilor selectaţi în program;
-Evaluează cunoştinţele dobândite de către elevi pe parcursul perioadei de tutorat;
-Întocmeşte dosarul elevului care să curprindă evaluarea iniţială, testările de pe parcursul
programului de meditaţii şi evalurea finală;
-Transmite către Sastipen rezultatele lunare ale elevilor şi rapoartele de activitate.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:
1.Formular de aplicaţie;
2.Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
3.Formularul de înregistrare a grupului ţintă;
4.Curriculum Vitae în format Europass;
5.Copie a documentelor care atestă studiile;
6.Copie a actului de identitate;
7.Copie a certificatului de căsătorie, după caz;
8.Adeverinţă medicală;
9.Cazier judiciar.

Dosarele se vor depune/transmite până cel târziu 16 ianuarie 2011, ora 17.00 la sediul Centrului Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Str. Mircea cel Batrân nr. 76, sector 5, Bucureşti, cod postal: 051112 sau prin e-mail la adresa educatie@sastipen.ro (scanate), menţionându- se pe plic sau la subiectul corespondenţei: Aplicaţie componentă tutorat.

Atenţie! Aplicaţiile incomplete vor fi respinse automat.

Calendarul de selecţie va fi astfel:

10 – 16 ianuarie 2012  Depunerea aplicațiilor
17 – 18 ianuarie 2012  Etapa de evaluare a dosarelor aplicanţilor
19 ianuarie 2012     Afisarea rezultatelor (candidaţi admişi, candidaţi respinşi, candidaţi programaţi la interviu, în cazul în care doi sau mai mulţi aplicanţi îndeplinesc cumulativ criteriile de selecţie pe
acelaşi post, în aceeaşi localitate)
20 ianuarie 2012     Susţinerea interviurilor pentru aplicanții care îndeplinesc cumulativ criteriile de selecție pe același post, în aceeași localitate (telefonic/online)
23 ianuarie 2012     Afişarea rezultatelor interviurilor
24 ianuarie 2012     Depunerea contestațiilor
25 ianuarie 2012     Soluționarea contestațiilor
26 ianuarie 2011     Afișarea rezultatelor contestațiilor
 

Candidaţii vor fi notificați prin e-mail sau telefonic, la finalul procesului de selecție, cu privire la rezultatul final.
Eventualele contestații se vor depune în 24 de ore de la data comunicării rezultatelor la adresa de e- mail educatie@sastipen.ro și vor fi soluționate în termen de 24 de ore de către Comitetul de
Soluţionare a Contestaţiilor.

Detalii suplimentare și asistenţă în obțnerea și completarea Formularului de aplicație se vor obțne din partea Centrului Romilor pentru Politici de Sanatate - SASTIPEN, tel: 021/456 03 21 sau educatie@sastipen.ro.

Vă urăm succes!
Echipa SASTIPEN